ANBI Gegevens

Op deze pagina laten wij de gegevens zien, die betrekking hebben op ANBI.

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

ANBI-status

De Stichting Rolstoelbus Alkmaar e.o. is met ingang van 1 januari 2018 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beschikking belastingdienst.

 

Bestuurssamenstelling per 17 januari 2024:

Voorzitter ad interim: M.A. De Jong (Menno) zie vacature

Secretaris: G.W. Reijersen van Buuren (Annemarie)

Penningmeester: P.G.M. Op 't Eijnde (Peter)

 

 

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING ROLSTOELBUS ALKMAAR

 

 

Doelstelling van de Stichting

Het zonder winstoogmerk voorzien in een vervoersmogelijkheid voor rolstoelgebruikers en anderen, die dusdanige beperkingen hebben, dat zij geen of nagenoeg geen gebruik kunnen maken van het Openbaar Vervoer of taxivervoer.

 

Uitvoering

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers welke de speciaal voor dit doel omgebouwde rolstoelbussen besturen en de planning van de ritten verzorgen.

 

Fondsenwerving

De inkomsten van de stichting worden gevormd door:

  • vergoeding per gereden rit (op basis van kilometervergoeding)
  • subsidie van de gemeente Alkmaar
  • donaties, schenkingen en sponsorgelden
  • voordelen voortvloeiend uit de aan- en verkoop van de voertuigen
  • alle andere wettige middelen.

 

Beheer van het vermogen

Het beheer en besteding van het vermogen ligt in handen van het bestuur dat daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk is.

 

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor aankoop en onderhoud van de noodzakelijke voertuigen, huisvestingskosten en lopende kosten t.b.v. de uitvoering van de doelstelling. Reserves worden aangehouden in de vorm van bestemmingsreserves en een continuïteitsreserve welke redelijkerwijs nodig zijn voor het doel van de stichting.

 

Opheffing

Bij opheffing van de stichting geschiedt de liquidatie door het dagelijks bestuur, tenzij het bestuur andere liquidateurs aanwijst. Als bestemming van het liquidatiesaldo kan uitsluitend worden vastgesteld een als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), of daarvoor in de plaats gekomen regeling, gekwalificeerde goede-doelen-instellingen, met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

 

Beloningsbeleid

Voor het bestuur bestaat geen apart beloningsbeleid. Bestuursleden zullen uit hoofde van hun functie geen geldelijk voordeel genieten. Alle vrijwilligers (inclusief de bestuursleden) ontvangen jaarlijks dezelfde (geringe) vrijwilligersvergoeding. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Door de bestuursleden ten behoeven van de Stichting gemaakte kosten worden vergoed.

 

Raad van Toezicht

In de stichting is geen Raad van Toezicht.Voor de controle van de financiële gegevens is wel besloten om (evenals bij verenigingen te doen gebruikelijk is) een kascommissie van 2 personen in het leven te roepen. Jaarlijks vindt een 10% controle plaats op de uitgaven. Deze controle staat ook beschreven in de jaarrekening.

 

Dit beleidsplan is door het bestuur van de Stichting geaccordeerd in de bestuursvergadering van7 februari 2018.

 

Algemene informatie ANBI erkende instelling

 

Naam: Stichting Rolstoelbus Alkmaar

 

Postadres:

Wilhelminalaan 12Img 0667 mobile

1815 JD Alkmaar

 

Bezoekadres:

Wilhelminalaan 28

1815 JD Alkmaar

 

Telefoon:(072) 515 15 16

e-mail:penningmeester@rolstoelbusalkmaar.nl

Website:www.rolstoelbusalkmaar.nl

 

RSIN/fiscaal nummer:8026.23.311

K.v.K.:41239692

Bankrelatie: RabobankNL52 RABO 0141 2600 25

 

Kwantiteiten

2023

2022

2021

2020

2019

           

Aantal vrijwilligers (per 31/12)

30

31

31

31

30

Aantal ingezette bussen

2

2

2

2

2

Aantal gereden ritten

2.837

2.584

2.828

1.970

2.980

 

Aantal gereden kilometers

 

81.567

 

78.309

 

 

52.250

 

76.026

 

Resultaten

Resultaten 2023